Search
Intl | en
Select your country:
Select your language:
Confirm

Open vacancies

Crrently we are not looking for employees, but it can change at any moment, so we'll be happy to know smart and passionate people. Write us about your talents and we'll contact you.

Haven’t found your match?

If you don’t find any of the currently listed openings attractive, please, leave your e-mail together with the career opportunity of your interest and we will get back to you.


SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV – UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

Podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. (ďalej len „Súhlas“)

v rozsahu: osobných údajov poskytnutých v životopise a sprievodných dokumentoch zaslaných Prevádzkovateľovi

pre účel: vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie

po dobu: 3 rokov

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva iba na základe tohto Súhlasu. Nemám žiadnu povinnosť ich Prevádzkovateľovi poskytnúť a tento Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Ak tento súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať. Odvolanie súhlasu je možné realizovať zaslaním žiadosti na kontaktné informácie uvedené v záhlaví tohto súhlasu.

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH A INÝCH SKUTOČNOSTIACH

Osobné údaje nebudeme poskytovať ďalším príjemcom.

Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môžete najlepšie realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu uvedenú v hlavičke tohto Súhlasu.

Ďalej máte právo žiadať o opravu alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov, ak sú podľa Vás nesprávne, máte právo vyžiadať si poskytnuté osobné údaje na prenos k inému prevádzkovateľovi alebo môžete o takýto prenos požiadať priamo nás a máte právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Your message has been sent successfully.

Become a part of Kellys

25 YEARS OF EXPERIENCE

After more than a quarter century of constant development and growth, Kellys has become a significant part of the cycling industry. We cover 35 countries worldwide which makes us one of the largest bicycle manufacturers in Central Europe.

YOU ARE THE ONE

At Kellys, there are no anonymous people, smart ideas matter. Bring something new to our company - work on your own projects and fulfil your passion and reach your personal goals!

THE ENVIRONMENT

Leave your suit and tie at home – all you need is an open mind. Informal and friendly working environment is what distinguishes Kellys from other companies and makes it a really unique place to work.